american retro shirt

American retro shirt in Black Turquoise & White